Hoppa till innehåll

MSKs Stadgar

Kapitel 1 – Benämning-Syfte

§1 Klubbens namn är Mellansvenska Kattklubben (MSK)

§2 MSK är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK), vars stadgar skall gälla som om de var MSKs egna. I och med anslutning till SVERAK är MSK automatiskt ansluten till Federation Internationale Feline (FIFe).

MSK är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 MSK har sitt säte i Eskilstuna

§4 MSK har till syfte:

 • Att hjälpa anslutna medlemmar i deras samarbete inom katthobbyn,
 • Att främja en ständig förbättring av kattaveln,
 • Att genom utställningar sprida kännedom om katten, dess olika raser, skötsel och i övrigt arbeta för att öka intresset för katten som sällskapsdjur,
 • Att sträva efter ett gott samarbete med andra föreningar inom katthobbyn.
Kapitel 2 – Medlemsskap

§1 Medlem i MSK kan varje kattvän bli, om inte särskilda hinder föreligger (tidigare uteslutning ur annan kattklubb etc). Medlemskap sökes på därför avsett formulär, varvid den sökande är skyldig att uppge om han/hon tidigare varit medlem i någon kattklubb.

Aktivt medlemskap i MSK och annan kattklubb, inom eller utom SVERAK, får ej förekomma samtidigt. I detta fall räknas ej rasring etc som kattklubb.

§2 Medlemskap erhåller antingen som H, F eller S -medlem, vilket innebär:
H-medlem: Huvudmedlem med utställnings- och rösträtt.
F-medlem: Familjemedlemskap med enbart rösträtt.
S-medlem: Stödmedlemskap utan utställnings- och rösträtt.

§3 Vid inträde i klubben skall hela årsavgiften erläggas. Vid inträde under verksamhetsårets sista kvartal gäller medlemskapet även nästkommande verksamhetsår och årsavgiften som erläggs ska motsvara nästkommande års fastställda årsavgift.

§4 Årsavgiften fastställs av ordinarie årsmöte för nästkommande verksamhetsår. Avgiften avser räkenskapsåret 1 januari till 31 december.

§5 Medlem som inte erlagt fastställd årsavgift senast 31 december förlorar sina medlemsrättigheter till dess att avgiften erlagts.

§6 Medlem som ämnar utgå ur klubben skall anmäla detta skriftligen till klubbstyrelsen.

§7 Medlem som inte anmält utträde och ännu inte erlagt årsavgift under ett räkenskapsår avförs ur klubben.

§8 I och med medlemskap är medlem skyldig att följa MSKs, FIFes och SVERAKs stadgar och regler. Medlem är skyldig att själv sätta sig in i samtliga gällande stadgar och regler. Medlem ska arbeta för att göra klubben, dess verksamhet och katthobbyn känd hos allmänheten. Medlem bör även anmäla bevisat eller misstänkt djurplågeri, vanvård eller stöld av katter till MSKs styrelse, hälsovårdsnämnd eller polismyndighet.

§9 Medlemskap i MSK innebär rätt att deltaga på utställningar anordnade av FIFe-anslutna klubbar.

§10 Medlem som avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot stadgarna skall tilldelas skriftlig varning. Upprepas brott mot stadgarna har styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Sådan uteslutning meddelas alltid SVERAKs styrelse och samtliga SVERAK-anslutna klubbar. Disiplinärenden behandlas endast av klubbens styrelse och är sekretessbelagda. Den uteslutne har rätt att överklaga hos SVERAKs besvärsnämnd som kan rekomendera klubbens styrelse att häva uteslutningen.

Kapitel 3 – Förvaltning

§1 MSKs styrelse skall bestå av minst sju medlemmar valda på två (2) år samt två (2) suppleanter. Årsmötet väljer direkt och personligt:
a) ordförande
b) kassör

§2 Den av årsmötet valda styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet. Detta samanträde skall om möjligt hållas samma dag, omedelbart efter årsmötet.

§3 Vid varje årsmöte avgår turvis halva styrelsen samt en suppleant. Avgående styrelsemedlemmar och suppleanter kan omväljas.

§4 Styrelsen sammanträder då minst halva styrelsen anser det motiverat. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Då styrelsen är fulltalig äger närvarande suppleant ej rösträtt.

§5 Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör firman var för sig.

Kapitel 4 – Årsmötet

§1 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän
 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
 4. Styrelsen och revisorernas berättelser
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av ordförande eller kassör (väljs växelvis)
 7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av övriga klubbfunktionärer
 9. Val av valberedning, tre stycken, varav en sammankallande
 10. Fastställande av årsavgiften samt arvoden
 11. Ärenden väckta av styrelsen
 12. Ärenden väckta av enskilda medlemmar
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning

§2 Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och före mars månads utgång. Om så anses nödvändigt kan extra årsmöte inkallas.

§3 Årsmötet är beslutsmässigt då det i laga ordning kallats. Kallelse till årsmötet skall ske genom utsänd skriftlig kallelse och vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg. Varje, vid årsmötet närvarande, medlem som fyllt 15 år och som erlagt fastställd årsavgift äger en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Vid lika röstetal beträffande val avgör lotten. Vid lika röstetal i andra frågor är ordförandes röst utslagsgivande.

§4 Styrelsen utser två delegater att representera MSK vid SVERAKs årsmöte. Av dessa skall minst en tillhöra styrelsen.

Kapitel 5 – Räkenskaper-Budget

§1 Räkenskapsåret räknas från 1 januari och till och med den 31 december varje år. Balans- samt resultaträkning skall underställas årsmötet av revisorerna. Kassören skall, om så påfordras, kunna lämna en överblick av klubbens ekonomi per den dag så kallelse till årsmötet utgick.

§2 Huvuddelen av klubbens medel ska förvaras i bank.

§3 Ändringar av dessa stadgar skall, för att bli antagna, beslutas på två på varandra följande medlemsmöte

MellanSvenska Kattklubben – Den spinnande klubben!